ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ
Ελεγχόμενοι
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε ΟΡΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ *
Περίοδος Αναφοράς
( Όρια προειδοποίησης κοινού )
ΟΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ *
Περίοδος Αναφοράς
SO2 μg/m3 350 μg/m3 ωριαία 350 μg/m3 επί τρεις συνεχείς ώρες 450 μg/m3 επί τρεις συνεχείς ώρες
PM10 μg/m3 50 μg/m3 24ώρο 90 μg/m3 Mέσες ημερήσιες τιμές 110 μg/m3 Mέσες ημερήσιες τιμές
CO mg/m3 10 mg/m3 κυλιόμενο οκτάωρο 10 mg/m3 κυλιόμενο οκτάωρο 16 mg/m3 κυλιόμενο οκτάωρο
NO2 μg/m3 200 μg/m3 ωριαία 250 μg/m3 επί τρεις συνεχείς ώρες 360 μg/m3 επί τρεις συνεχείς ώρεςς
O3 μg/m3 120 μg/m3 επί 8 ώρες ) 180 μg/m3 επί τρεις συνεχείς ώρες ) 360 μg/m3 επί τρεις συνεχείς ώρες
(*) Επιτροπή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθορισμό εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Επιλέξτε ένα σταθμό στο χάρτη γα να δείτε πληροφορίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ημερήσιο δελτίο αναρτάται στις 11:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Το Δημοτικό Δίκτυο Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης δημιουργήθηκε σε τέσσερις φάσεις: Το έτος 1989 λειτούργησε ο πρώτος Σταθμός στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης. Το έτος 1990 προστέθηκε ένας Σταθμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και ένας Μετεωρολογικός Σταθμός στο κέντρο της πόλης, με σκοπό τη συσχέτιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τα μετεωρολογικά δεδομένα. ... Το έτος 1991 εγκαταστάθηκαν δύο Σταθμοί στο δυτικότερο και βορειότερο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου τοποθετήθηκε και ο δεύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός του Δικτύου. Τέλος, το έτος 1994 το Δίκτυο συμπληρώθηκε με δύο ακόμη Σταθμούς, που εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο τελευταίος από τους Σταθμούς αυτούς λειτουργεί σαν Σταθμός ραδιοβολήσεων – οζοντοβολήσεων. Οι Σταθμοί Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισμένοι με αυτόματους αναλυτές, που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Για τον προσδιορισμό της συγκέντωσης όλων των ατμοσφαιρικών ρύπων, πλήν των Αιωρούμενων Σωματιδίων, χρησιμοποιούνται πρότυποι μέθοδοι ανάλυσης. Συγκεκριμένα, για το SO2 και το H2S, χρησιμοποιείται η μέθοδος του φθορισμού της υπεριώδους ακτινοβολίας, για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ και ΝΟ2) η μέθοδος της χημειοφωταύγειας, για το CO η μέθοδος της μη διαχεόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας, για το Ο3 η μέθοδος της απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας και για τον Καπνό η μέθοδος του μαύρου καπνού (ανακλασιμότητα). Για τα Αιωρούμενα Σωματίδια χρησιμοποιείται η μέθοδος της απορρόφησης της β-ακτινοβολίας και η αρχή του δονούμενου στοιχείου. ‘Ολοι οι αναλυτές βαθμονομούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (δύο φορές την εβδομάδα) με εσωτερικές (φυσίγγια διαπερατότητας), ή εξωτερικές διατάξεις (φιάλες πρότυπων αερίων) και προγραμματιζόμενο βαθμονομητή πολλών αερίων με σύστημα αραίωσης, για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας των.

Κάθε Σταθμός διαθέτει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργεί σαν καταγραφικό. Ο Η/Υ δέχεται τα αναλογικά σήματα από την έξοδο των αναλυτών, τα οποία αφού μετατραπούν σε ψηφιακά και ολοκληρωθούν ανά πεντάλεπτο, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ. Οι Σταθμοί του Δικτύου συνδέονται με τον κεντρικό υπολογιστή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσω τηλεφωνικών γραμμών, για την τηλεμετάδοση των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία τους στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.Οι Σταθμοί Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισμένοι με αυτόματους αναλυτές, που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Για τον προσδιορισμό της συγκέντωσης όλων των ατμοσφαιρικών ρύπων, πλήν των Αιωρούμενων Σωματιδίων, χρησιμοποιούνται πρότυποι μέθοδοι ανάλυσης.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υψηλές τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρατηρούνται μόνο στο Εμπορικό και Διοικητικό Κέντρο της πόλης (Α' Δημ. Διαμέρισμα), όπου λόγω υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων και έντονης κυκλοφοριακής κίνησης εμφανίζονται, μερικές ημέρες το χρόνο, υπερβάσεις των ορίων επιφυλακής για ορισμένους ρύπους, όπως το διοξείδιο του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και ο καπνός. Η πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συμπερασματικά, τα επίπεδα ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη κυμαίνονται ανάμεσα στις οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας, που ορίζει ως "υποχρεωτικές" η Ελληνική Νομοθεσία και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και στις κατευθυντήριες τιμές (τιμές στόχους), οι οποίες αναφέρονται στην Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Οι υψηλότερες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εμφανίζονται το χειμερινό εξάμηνο (με εξαίρεση το όζον). Τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο) παρατηρείται σημαντική ύφεση των δραστηριοτήτων της πόλης.

Επίσης, τη θερινή περίοδο, οι συνθήκες αερισμού της πόλης είναι καλύτερες και γενικώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διάχυση και διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων. 'Ετσι, με βάση τα σημερινά δεδομένα ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη και στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν αναμένεται έντονη εκδήλωση "φωτοχημικού νέφους", στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον. Παρ' όλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου βρίσκονται πολύ κοντά στις οριακές τιμές της Ελληνικής Νομοθεσίας και της αντίστοιχης Κοινοτικής Οδηγίας, στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης, ενώ τα οξείδια του αζώτου γενικότερα και ειδικότερα το όζον εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στους Περιφερειακούς Σταθμούς. Από την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, που δείχνουν ότι το "νέφος" της Θεσσαλονίκης μετεξελίσσεται σταδιακά, αλλά σταθερά, από νέφος αιθαλομίχλης, όπου βαρύνουσα σημασία έχουν οι ρύποι διοξείδιο του θείου και καπνός, σε φωτοχημικό νέφος όπου σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζουν οι ρύποι όπως τα οξείδια του αζώτου, οι υδρογονάνθρακες και το όζον .