Παρακολούθηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Παρακολούθηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Το Δημοτικό Δίκτυο Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης δημιουργήθηκε σε πέντε φάσεις: Το 1989 λειτούργησε ο πρώτος Σταθμός στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης (Σταθμός Εγνατίας). Το 1990 προστέθηκε ένας Σταθμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Σταθμός Μαρτίου) και ένας Μετεωρολογικός Σταθμός στο κέντρο της πόλης, με σκοπό τη συσχέτιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Το 1991 εγκαταστάθηκαν δύο Σταθμοί, ένας στο δυτικότερο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Στ. Λαγκαδά) και ένας στο βορειότερο άκρο (Στ. Επταπυργίου), όπου τοποθετήθηκε και ο δεύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός του Δικτύου. Το 1994 προστέθηκαν στο Δίκτυο δύο ακόμη Σταθμοί: ο Σταθμός Τούμπας και ο Σταθμός Μαλακοπής, ο οποίος λειτούργησε σαν Σταθμός ραδιοβολήσεων – οζοντοβολήσεων για μερικά έτη, ενώ στη συνέχεια απορρόφησε  τον Σταθμό Τούμπας και πλέον λειτουργεί  σαν σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος το 2012 λειτούργησε ο Σταθμός στο δώμα του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

Οι Σταθμοί Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισμένοι με αυτόματους αναλυτές, που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Για τον προσδιορισμό της συγκέντωσης όλων των ατμοσφαιρικών ρύπων, πλήν των Αιωρούμενων Σωματιδίων, χρησιμοποιούνται πρότυποι μέθοδοι ανάλυσης. Συγκεκριμένα, για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ και ΝΟ2) η μέθοδος της χημειοφωταύγειας, για το CO η μέθοδος της μη διαχεόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας για το Ο3 η μέθοδος της απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας και για το SO2 η μέθοδος του φθορισμού της υπεριώδους ακτινοβολίας. Για τα Αιωρούμενα Σωματίδια χρησιμοποιείται η μέθοδος της απορρόφησης της β-ακτινοβολίας. Όλοι οι αναλυτές βαθμονομούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας των. Κάθε Σταθμός διαθέτει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργεί σαν καταγραφικό. Οι Σταθμοί του Δικτύου συνδέονται με τον κεντρικό υπολογιστή του Τμήματος Περιβάλλοντος για την τηλεμετάδοση των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία τους.

 

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υψηλές τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρατηρούνται μόνο στο Εμπορικό και Διοικητικό Κέντρο της πόλης (Α’ Δημ. Διαμέρισμα), όπου λόγω υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων και έντονης κυκλοφοριακής κίνησης εμφανίζονται, μερικές ημέρες το χρόνο, υπερβάσεις των ορίων επιφυλακής για ορισμένους ρύπους, όπως το διοξείδιο του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και ο καπνός. Η πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συμπερασματικά, τα επίπεδα ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη κυμαίνονται ανάμεσα στις οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας, που ορίζει ως “υποχρεωτικές” η Ελληνική Νομοθεσία και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και στις κατευθυντήριες τιμές (τιμές στόχους), οι οποίες αναφέρονται στην Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Οι υψηλότερες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εμφανίζονται το χειμερινό εξάμηνο (με εξαίρεση το όζον). Τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο) παρατηρείται σημαντική ύφεση των δραστηριοτήτων της πόλης.

Επίσης, τη θερινή περίοδο, οι συνθήκες αερισμού της πόλης είναι καλύτερες και γενικώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διάχυση και διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων. ‘Ετσι, με βάση τα σημερινά δεδομένα ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη και στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν αναμένεται έντονη εκδήλωση “φωτοχημικού νέφους”, στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου βρίσκονται πολύ κοντά στις οριακές τιμές της Ελληνικής Νομοθεσίας και της αντίστοιχης Κοινοτικής Οδηγίας, στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης, ενώ τα οξείδια του αζώτου γενικότερα και ειδικότερα το όζον εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στους Περιφερειακούς Σταθμούς. Από την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, που δείχνουν ότι το “νέφος” της Θεσσαλονίκης μετεξελίσσεται σταδιακά, αλλά σταθερά, από νέφος αιθαλομίχλης, όπου βαρύνουσα σημασία έχουν οι ρύποι διοξείδιο του θείου και καπνός, σε φωτοχημικό νέφος όπου σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζουν οι ρύποι όπως τα οξείδια του αζώτου, οι υδρογονάνθρακες και το όζον .

Αρχείο Μετρήσεων

Ημερήσιο Δελτίο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης